Αντισυνταγματικότητα περικοπών

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου (Συ.Πο.Συ.Αμ.) ύστερα από σχετική ενημέρωση της Π.Ο.Π.Σ. συνεδρίασε και απεφάσισε να ενημερώσει τα μέλη του Συ.Πο.Συ.Αμ. για τα παρακάτω:

  • Το Σ.τ.Ε. με τις αποφάσεις του 2287/2015 και 2288/2015 έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις των Ν.4051/2012 και Ν.4093/2012 και επομένως παράνομες τις περικοπές που έγιναν στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, με βάση αυτές τις διατάξεις.
  • Στις πιο πάνω αποφάσεις του Σ.τ.Ε. στηρίχτηκε η πρόσφατη πρωτόδικη απόφαση 3037/2018 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που δικαίωσε συνταξιούχο του ιδιωτικού τομέα. Με βάση την απόφαση αυτή ο συνταξιούχος αυτός δικαιούται την επιστροφή, αναδρομικά, όλων των περικοπών που έχουν παρακρατηθεί τόσο από την κύρια, όσο και από την επικουρική του σύνταξη και τα δώρα.
  • Η απόφαση αυτή δεν έχει καταστεί αμετάκλητη και εκτιμάται ότι οι φορείς (Ε.Φ.Κ.Α. και Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) θα ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης.
  • Για τις συντάξεις του Δημοσίου τομέα, αρμόδιο Δικαστήριο είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στο οποίο οι συνταξιούχοι έχουν προσφύγει από το 2014.

Κατόπιν όλων αυτών, όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλουν ατομικά αιτήσεις στους Φορείς:

  1. Αίτηση στον Ε.Φ.Κ.Α.: Για την κύρια σύνταξη, δώρα και επιδόματα (όσοι έχουν υποστεί μειώσεις με βάση τους Ν.4051/2012 και Ν.4093/2012). [ΕΝΤΥΠΟ].
  2. Αίτηση στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.: Για την επικουρική σύνταξη (όσοι έχουν υποστεί μειώσεις με βάση τους Ν.4051/2012 και Ν.4093/2012). [ΕΝΤΥΠΟ].

Τυχόν αρνητική απάντηση των Φορέων θα σημαίνει την προσφυγή των ενδιαφερομένων στα Δικαστήρια.

Οι αιτήσεις σημαίνουν επιπλέον και την διακοπή της παραγραφής των αναδρομικών, λόγω παρέλευσης πενταετίας. Για το λόγο αυτό οι αιτούντες πρέπει να μπορούν να αποδείξουν την πρωτοκόλληση των αιτήσεων.

Τέλος το Δ.Σ. εκφράζει την ελπίδα ότι η Πολιτεία θα προχωρήσει στην κατάργηση των δύο αντισυνταγματικών Νόμων, καθώς και την κατάργηση των παράνομων περικοπών.