Αλλαγές που έγιναν στις μεταβιβαζόμενες λόγω θανάτου συντάξεις

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 10/7/2019
Αρ.πρωτ: 116

Προς τα Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ και
τα Δ.Σ. των Συλλόγων- Συνδέσμων
Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας

 Θέμα: Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις αλλαγές που έγιναν στις συντάξεις μεταβίβασης λόγω θανάτου στους επιζώντες συζύγους.

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/ 17-5-2019 Τ.Α’) καταργούνται οι ηλικιακοί περιορισμοί που προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4387/2016, δηλαδή το 55ο έτος της ηλικίας που έπρεπε να είχε ο επιζών σύζυγος κατά το χρόνο του θανάτου του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου. Η σύνταξη καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο ανεξάρτητα από την ηλικία του, ακόμα και στην περίπτωση μετά την παρέλευση τριετίας από την ισχύ του Ν.4387/2016.

Με τις ίδιες διατάξεις το ποσοστό αναπλήρωσης υπολογισμού της σύνταξης που δικαιούνται οι χήρες ή οι χήροι από τη σύνταξη του αποβιώσαντα αυξάνεται από 50% σε 70%.

Είχαμε ζητήσει, κατά τη συζήτηση στη Βουλή, να διευκρινιστεί η αναδρομικότητα ισχύος αυτών των διατάξεων .

Στη διάταξη της παρ.7 αυτού του άρθρου ορίζεται ότι «οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου» και «όσες αποφάσεις συνταξιοδότησης έχουν ήδη εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του Ν.4387/2016».

Αναμένουμε την εφαρμογή αυτών των διατάξεων από τον ΕΦΚΑ, οι υπηρεσίες του οποίου μας διαβεβαιώνουν ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είχε επιτευχθεί η σχετική σύμβαση με τον πάροχο για τη δημιουργία του σχετικού ηλεκτρονικού προγράμματος.

Είναι χρήσιμο πάντως να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι ότι, εφόσον νομίζουν ότι εσφαλμένα υπολογίστηκε με τη σχετική πράξη συνταξιοδότησης η σύνταξή τους, μπορούν να ασκήσουν κατ’ αυτής τα ένδικα μέσα (άρθρο 66 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα –Π.Δ. 169/2007) μόνο ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο έγγραφο κοινοποίησης αυτής της πράξης.

Επίσης, προκειμένου να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων, να επικοινωνείτε εσείς με τα Γραφεία της Ομοσπονδίας μας για την παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς – Καλό καλοκαίρι

Ο Πρόεδρος               Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας   Ερμ. Λινάρδος