Παρέμβαση του Προέδρου της ΠΟΠΣ

Παρέμβαση του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ) κ.Χρ. Μπουρδούκη στις 8/5/2019 στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών, Οικονομικών, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης σχετικά με το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις».

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές

Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου και ήδη του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Το σημερινό νομοσχέδιο είναι θετικό σε γενικές γραμμές, αφού ανακουφίζει μισθωτούς, συνταξιούχους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλπ με την καθιέρωση των 120 δόσεων γιατί ρυθμίζει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους.

Κύριε Πρόεδρε,

Εμείς αναφερόμαστε στο άρθρο 19 του νομοσχεδίου που αντικαθιστά τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4387/16 για την άρση των συνεπειών των όντως σκληρών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των επιζώντων συζύγων λόγω θανάτου.

Είχαμε παρέμβει –το γνωρίζετε αυτό κύριε Υπουργέ- ως Ομοσπονδία των Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου μαζί με τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις και είχαμε ζητήσει από την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας την αξιοπρεπή συνταξιοδότηση της οικογένειας των εργαζόμενων και ασφαλισμένων με την κατάργηση αυτών των διατάξεων. Και πράγματι με τις υπό συζήτηση διατάξεις αποκαθίσταται αυτή η αδικία και αποδεικνύεται ότι η Πολιτεία ακόμα και σε κρίσιμες οικονομικές συνθήκες ανταποκρίνεται στην πράξη αρχής του κράτους πρόνοιας, που συρρικνώθηκε από τις μνημονιακές πολιτικές της λιτότητας.

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 19 να διευκρινιστεί ο τρόπος που θα εφαρμοστούν οι νέες ρυθμίσεις για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του Ν.4387/2016 (υποβολή αίτησης, οίκοθεν κλπ).

Κύριε Πρόεδρε,

Αναφερόμαστε τώρα στην αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 102 του Ν.4387/2016 που αφορούν στην εισφορά των είκοσι λεπτών (0,20) του Ευρώ υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων. Με τη ρύθμιση αυτή η προαιρετική εισφορά των συνταξιούχων αποδίδεται απευθείας στις δικαιούχες συνταξιουχικές Οργανώσεις, στις Ομοσπονδίες, οι οποίες επιχορηγούν τα Σωματεία τους, από τον Ασφαλιστικό Φορέα απονομής των κύριων συντάξεων, χωρίς την ενασχόληση άλλων υπηρεσιών, χωρίς καθυστέρηση και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Παρέχεται η απαιτούμενη εξουσιοδότηση στον οικείο Υπουργό για την κατανομή αυτής της εισφοράς στις δικαιούχες συνταξιουχικές Οργανώσεις, στις Ομοσπονδίες, που συντονίζουν, κατευθύνουν και υπερασπίζονται τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα και τα συμφέροντα των συνταξιούχων.

Εκτιμούμε θετική και αναγκαία τη νέα ρύθμιση.

Η περίπτωση β’ της παραγράφου 3 να διατυπωθεί ως εξής: «Τα Σωματεία του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που είναι αντιπροσωπευτικά του κλάδου, εφόσον έχουν πανελλήνια εμβέλεια, για τα οποία δεν υφίσταται Ομοσπονδία στον αντίστοιχο εργασιακό κλάδο και εργασιακό χώρο, η κατανομή γίνεται βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών και όχι βάσει του αριθμού των συνταξιούχων του οικείου κλάδου».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών συνταξιούχων ιδρύθηκε το 1947, ελάμβανε την προαιρετική εισφορά από τους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου από τη δεκαετία του 1970, διακόπηκε το 2015 και επαναλήφθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4387/16. Με δανεισμό λειτουργούν τα 60 και πλέον Σωματεία, ενταγμένα στη δύναμη της Ομοσπονδίας αλλά και η ίδια η Ομοσπονδία. Σταμάτησε η έκδοση της εφημερίδας που ενημερώνει τους συνταξιούχους μας τον περασμένο Οκτώβριο. Γι’ αυτό ζητούμε να αποδίδεται ολόκληρο το ποσό της παρακράτησης ή τουλάχιστον το αποθεματικό να είναι ίσο με το 10% αυτής και εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί, τον επόμενο χρόνο να αποδίδεται στις δικαιούχες Οργανώσεις και τα ποσά που έχουν συγκεντρωθεί στον Ειδικό Λογαριασμό του ΟΑΕΔ, να μεταφερθούν μέσα σε ένα μήνα από την ισχύ αυτού του νόμου.

Σας ευχαριστώ πολύ

Χρ. Μπουρδούκης

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων