ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 20/5/2019
Αρ.πρωτ: 93

Προς τα Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ
και τα Δ.Σ. των Συλλόγων- Συνδέσμων
Πολιτικών Συνταξιούχων
όλης της χώρας.

Σας ενημερώνουμε ότι στις 17 Μαΐου 2019 δημοσιεύθηκε ο Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73 Τ.Α’) που περιλαμβάνει θέματα που μας αφορούν και μάλιστα την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 102 του Ν.4387/2016 (άρθρο 41).

Στο άρθρο 19 αυτού του νόμου περιλαμβάνονται οι νέες διατάξεις που αφορούν στη συνταξιοδότηση επιζώντων συζύγων λόγω θανάτου (καταργούνται οι ηλικιακοί περιορισμοί για την απόκτηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος κλπ).

Σας στέλνουμε τα κείμενα των νέων διατάξεων αυτού του νόμου.

Από την ΠΟΠΣ


ΑΡΘΡΟ 19

 1. Οι ηλικιακοί περιορισμοί του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εδαφίου της υποπαραγράφου Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12του ν. 4387/2016(Α΄ 85) καταργούνται. Οι συντάξεις λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου καταβάλλονται στους επιζώντες συζύγους ανεξάρτητα από την ηλικία τους, ακόμα και μετά την παρέλευση τριετίας.
 2. Η περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου Β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12του ν. 4387/2016αντικαθίσταται ως εξής:
  «α) Είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους».
 3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 12του ν. 4387/2016οι λέξεις «πέντε (5) ετών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τριών (3) ετών».
 4. Στην περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου Α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 12του ν. 4387/2016οι λέξεις «ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%)».
 5. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 12του ν. 4387/2016αντικαθίσταται ως εξής:
  «β) Μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, καταβάλλεται, αναλόγως της χρονικής διάρκειας της εργασίας ή αυτοαπασχόλησης, το πενήντα τοις εκατό (50%) της σύνταξης, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των κατώτατων ορίων των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της υποπαραγράφου Β΄ της παραγράφου 4.»
 6. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 12του ν. 4387/2016προστίθενται εδάφια ως εξής:
  «Ειδικότερα, αν το ποσό της σύνταξης, όπως προκύπτει από τον υπολογισμό του σύμφωνα με το άρθρο 14, είναι μεγαλύτερο του καταβαλλόμενου κατά την 12.5.2016 ποσού σύνταξης, τα ποσοστά της υποπαραγράφου Α΄ της παραγράφου 4 υπολογίζονται επί του μεγαλύτερου ως άνω ποσού. Αν το ποσό της σύνταξης, όπως προκύπτει από τον υπολογισμό του σύμφωνα με το άρθρο 14, είναι μικρότερο του καταβαλλόμενου κατά την 12.5.2016 ποσού, τα ποσοστά της υποπαραγράφου Α΄ της παραγράφου 4 υπολογίζονται επί του καταβαλλόμενου ως άνω ποσού.»
 7. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, και σε όσες αποφάσεις συνταξιοδότησης έχουν ήδη εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του ν. 4387/2016.

ΑΡΘΡΟ 41

 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 102του ν. 4387/2016αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται από τον ΕΦΚΑ στις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση. Η μηνιαία εισφορά αποδίδεται σε Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στον ΕΦΚΑ με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων συνταξιουχικών οργανώσεων.»
 2. Στον λογαριασμό της παραγράφου 1 μεταφέρονται, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα ποσά που έχουν συγκεντρωθεί στον Ειδικό Λογαριασμό του ΟΑΕΔ με την επωνυμία «ΟΑΕΔ/ΕΙΣΦ. ΥΠΕΡ ΣΥΛΛ.ΟΡΓ.ΣΥΝΤΑΞ.» που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα ποσά που συγκεντρώνονται από την παρακράτηση αποδίδονται στις συνταξιουχικές οργανώσεις με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών, όπως δαπάνες στέγασης, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, μισθοδοσία προσωπικού, έξοδα για την έκδοση εντύπων ενημερωτικών, καθώς και την εν γένει ενίσχυσή τους και την κάλυψη εξόδων για ανάπτυξη πολιτιστικών, κοινωνικών και πνευματικών δραστηριοτήτων προς όφελος των συνταξιούχων που εκπροσωπούν.
Σε κάθε συνταξιουχική οργάνωση αποδίδεται ποσό ανάλογο με τον αριθμό των συνταξιούχων του κλάδου, του εργασιακού χώρου ή της ιδιότητας που εκπροσωπεί, με την προϋπόθεση ότι, γίνεται παρακράτηση της εισφοράς αυτής από την κύρια σύνταξή τους, όπως προκύπτει από στοιχεία της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ή του ΕΦΚΑ. Προς τον σκοπό αυτόν, κάθε συνταξιουχική οργάνωση υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον ΕΦΚΑ και καταθέτει το πρακτικό των αρχαιρεσιών της.
Ως δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις ορίζονται: 
α) Οι Ομοσπονδίες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
β) Τα Σωματεία του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που είναι αντιπροσωπευτικά του κλάδου, εφόσον έχουν πανελλήνια εμβέλεια. Στα σωματεία για τα οποία δεν υφίσταται στον αντίστοιχο εργασιακό κλάδο, εργασιακό χώρο ή ιδιότητα, Ομοσπονδία, η κατανομή γίνεται βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών και όχι βάσει του αριθμού των συνταξιούχων του οικείου κλάδου.
γ) Σε συνταξιουχικές οργανώσεις για τις οποίες παρακρατείται ειδική εισφορά, σύμφωνα με άλλες ειδικές ή καταστατικές διατάξεις ενώ ταυτόχρονα γίνεται και η παρακράτηση του παρόντος, η κατανομή γίνεται βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών και όχι βάσει του αριθμού των συνταξιούχων του οικείου κλάδου. Στη συμμετοχή βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών δύναται να συμμετάσχουν και Ομοσπονδίες ή υπερκείμενες αυτών Ενώσεις, μετά από απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, στην οποία γίνεται δεκτό ότι, στα μέλη τους γίνεται η παρακράτηση της παραγράφου 1.
Από τη συμμετοχή στη διαδικασία κατανομής αποκλείονται:
α) Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που βρίσκονται υπό την εποπτεία του Δημοσίου και πηγή χρηματοδότησής τους αποτελούν υποχρεωτικές εισφορές των μελών τους.
β) Συνταξιουχικές οργανώσεις που εκπροσωπούν συνταξιούχους οι οποίοι δεν προέρχονται από προσδιορισμένους και συγκεκριμένους εργασιακούς κλάδους, χώρους ή ιδιότητες.
Στις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις κατανέμεται το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού ποσού που κατατίθεται στον λογαριασμό κάθε έτους. Το υπόλοιπο ποσό παραμένει ως αποθεματικό στον λογαριασμό και χρησιμοποιείται για τυχόν οικονομική ενίσχυση συνταξιουχικών οργανώσεων που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές ενισχύσεις για οποιονδήποτε λόγο, ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις, καθώς και για την τροποποίηση των αρχικών κατανομών κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται σε συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ), για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζονται τα κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δικαιούχων οργανώσεων, η διαδικασία συμμετοχής στην κατανομή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

 

Παρέμβαση του Προέδρου της ΠΟΠΣ

Παρέμβαση του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ) κ.Χρ. Μπουρδούκη στις 8/5/2019 στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών, Οικονομικών, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης σχετικά με το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις».

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές

Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου και ήδη του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Το σημερινό νομοσχέδιο είναι θετικό σε γενικές γραμμές, αφού ανακουφίζει μισθωτούς, συνταξιούχους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλπ με την καθιέρωση των 120 δόσεων γιατί ρυθμίζει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους.

Κύριε Πρόεδρε,

Εμείς αναφερόμαστε στο άρθρο 19 του νομοσχεδίου που αντικαθιστά τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4387/16 για την άρση των συνεπειών των όντως σκληρών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των επιζώντων συζύγων λόγω θανάτου.

Είχαμε παρέμβει –το γνωρίζετε αυτό κύριε Υπουργέ- ως Ομοσπονδία των Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου μαζί με τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις και είχαμε ζητήσει από την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας την αξιοπρεπή συνταξιοδότηση της οικογένειας των εργαζόμενων και ασφαλισμένων με την κατάργηση αυτών των διατάξεων. Και πράγματι με τις υπό συζήτηση διατάξεις αποκαθίσταται αυτή η αδικία και αποδεικνύεται ότι η Πολιτεία ακόμα και σε κρίσιμες οικονομικές συνθήκες ανταποκρίνεται στην πράξη αρχής του κράτους πρόνοιας, που συρρικνώθηκε από τις μνημονιακές πολιτικές της λιτότητας.

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 19 να διευκρινιστεί ο τρόπος που θα εφαρμοστούν οι νέες ρυθμίσεις για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του Ν.4387/2016 (υποβολή αίτησης, οίκοθεν κλπ).

Κύριε Πρόεδρε,

Αναφερόμαστε τώρα στην αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 102 του Ν.4387/2016 που αφορούν στην εισφορά των είκοσι λεπτών (0,20) του Ευρώ υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων. Με τη ρύθμιση αυτή η προαιρετική εισφορά των συνταξιούχων αποδίδεται απευθείας στις δικαιούχες συνταξιουχικές Οργανώσεις, στις Ομοσπονδίες, οι οποίες επιχορηγούν τα Σωματεία τους, από τον Ασφαλιστικό Φορέα απονομής των κύριων συντάξεων, χωρίς την ενασχόληση άλλων υπηρεσιών, χωρίς καθυστέρηση και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Παρέχεται η απαιτούμενη εξουσιοδότηση στον οικείο Υπουργό για την κατανομή αυτής της εισφοράς στις δικαιούχες συνταξιουχικές Οργανώσεις, στις Ομοσπονδίες, που συντονίζουν, κατευθύνουν και υπερασπίζονται τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα και τα συμφέροντα των συνταξιούχων.

Εκτιμούμε θετική και αναγκαία τη νέα ρύθμιση.

Η περίπτωση β’ της παραγράφου 3 να διατυπωθεί ως εξής: «Τα Σωματεία του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που είναι αντιπροσωπευτικά του κλάδου, εφόσον έχουν πανελλήνια εμβέλεια, για τα οποία δεν υφίσταται Ομοσπονδία στον αντίστοιχο εργασιακό κλάδο και εργασιακό χώρο, η κατανομή γίνεται βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών και όχι βάσει του αριθμού των συνταξιούχων του οικείου κλάδου».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών συνταξιούχων ιδρύθηκε το 1947, ελάμβανε την προαιρετική εισφορά από τους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου από τη δεκαετία του 1970, διακόπηκε το 2015 και επαναλήφθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4387/16. Με δανεισμό λειτουργούν τα 60 και πλέον Σωματεία, ενταγμένα στη δύναμη της Ομοσπονδίας αλλά και η ίδια η Ομοσπονδία. Σταμάτησε η έκδοση της εφημερίδας που ενημερώνει τους συνταξιούχους μας τον περασμένο Οκτώβριο. Γι’ αυτό ζητούμε να αποδίδεται ολόκληρο το ποσό της παρακράτησης ή τουλάχιστον το αποθεματικό να είναι ίσο με το 10% αυτής και εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί, τον επόμενο χρόνο να αποδίδεται στις δικαιούχες Οργανώσεις και τα ποσά που έχουν συγκεντρωθεί στον Ειδικό Λογαριασμό του ΟΑΕΔ, να μεταφερθούν μέσα σε ένα μήνα από την ισχύ αυτού του νόμου.

Σας ευχαριστώ πολύ

Χρ. Μπουρδούκης

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων