Νομοθεσία

Νόμος 1358/1983 – ΦΕΚ 64/Α/24-5-1983

Αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας των ασφαλισμένων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις.


Νόμος 1813/1988 – ΦΕΚ 243/Α/8-11-1988

Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.


Νόμος 1897/1990 – ΦΕΚ 120/Α/11-9-1990

Περί απονομής συντάξεως και παροχής βοηθείας σε θύματα τρομοκρατίας, τροποποιήσεως διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλων διατάξεων.


Νόμος 1902/1990 – ΦΕΚ 138/Α/17-10-1990

Ρύθμιση συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών θεμάτων.


Νόμος 1976/1991 – ΦΕΚ 184/Α/04-12-1991

Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και άλλες διατάξεις.


Νόμος 2042/1992 – ΦΕΚ 75/Α/14-5-1992

Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις.


Νόμος 2227/1994 – ΦΕΚ 129/Α/11-8-1994

Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.


Νόμος 2320/1995 – ΦΕΚ 133/Α/22-6-1995

Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου κατά για έτος 1995. ρύθμιση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων και επαναχορήγηση των συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.


Νόμος 2592/1998 – ΦΕΚ 57/Α/18-3-1998

Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις.


Νόμος 3075/2002 – ΦΕΚ 297/Α/5-12-2002

Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.


Νόμος 3232/2004 – ΦΕΚ 48 Α/12-2-2004

Ν.3232/2004 : Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.


Νόμος 3408/2005 – ΦΕΚ 272/Α/4-11-2005

Αύξηση Συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις.


Νόμος 3513/2006 – ΦΕΚ 265/Α/5-12-2006

Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.


Νόμος 3865/2010 – ΦΕΚ 120/Α/21-7-2010

Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις.


Νόμος 4002/2011 – ΦΕΚ Α-180/22-8-2011

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο νομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.


Νόμος 4151/2013 – ΦΕΚ 103/Α/29-4-2013

Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.


Νόμος 4484/2017 – ΦΕΚ 110/Α/1-8-2017

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.Νόμος 4488/2017 – ΦΕΚ 137/Α/13-9-2017

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις.