Συνταξιουχικά θέματα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 8/10/2019
Αρ.πρωτ: 156.

Προς τα Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ και τους Συλλόγους- Συνδέσμους των Πολιτικών Συνταξιούχων σε όλη τη χώρα.

Σας ενημερώνουμε ότι οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις πραγματοποίησαν την 1η Οκτωβρίου 2019 μεγάλη συγκέντρωση των συνταξιούχων στην Αθήνα, ημερομηνία που έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως παγκόσμια ημέρα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας και των συνταξιούχων.

Η πορεία της συγκέντρωσης κατέληξε στο Υπουργείο Εργασίας. Οι Συνεργαζόμενες Οργανώσεις κατέθεσαν στον Υπουργό σχετικό υπόμνημα των βασικών αιτημάτων μας. Ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Μηταράκης δέχτηκε την αντιπροσωπεία των συνταξιούχων, στην οποία συμμετείχε ο Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας μας, κ. Ερμόλαος Λινάρδος και μεταξύ των άλλων είπε ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, ότι δεν μπορούν για δημοσιονομικούς λόγους να επιστραφούν άμεσα τα αναδρομικά στους συνταξιούχους, ότι είναι σε αναμονή της δημοσίευσης των αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας και ότι θα εφαρμόσουν τις αποφάσεις αυτές αφού τις μελετήσουν.

Είπε ακόμα ότι δεν είχε την αρμοδιότητα να συζητήσει το θέμα της απόδοσης της προαιρετικής εισφοράς, η οποία είχε νομοθετηθεί με το άρθρο 41 του Ν.4611/2019 και η κατανομή στις δικαιούχες Οργανώσεις καθορίστηκε με την αριθμ. 26168/403/28-6-2019 (ΦΕΚ 2599 Τ.Β΄) του Υπουργού Εργασίας.

Διευκρινίζεται ότι τα ποσοστά είναι κυρίως σε συνάρτηση του αριθμού που εκπροσωπούν οι Οργανώσεις και αφορούν το σύνολο του ποσού για τα έτη 2017 και 2018, που έχει παρακρατηθεί και δεν έχει εισπραχθεί. Για το ζήτημα αυτό οι προσπάθειές μας ήταν μεγάλες και η σχετική κριτική θα γίνει στο προσεχές διάστημα.

Με την αριθ. 9314/2019 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που δημοσιεύθηκε στις 5 Ιουλίου 2019 κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις της παρ.ΙΑ, υποπαρ. 1 Α5 παρ.1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, με τις οποίες παράνομα συνυπολογίστηκε το μέρισμα στον υπολογισμό του ποσοστού για τη μείωση των συντάξεων από 1-1-2013 μέχρι 30-4-2015.

Η απόφαση αυτή αφορά συγκεκριμένα άτομα που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Σημειώνουμε ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, μπορεί ο κάθε μερισματούχος, εφόσον επιθυμεί, επικαλούμενος την παραπάνω απόφαση, να υποβάλει σχετική αίτηση στο Ταμείο και να ζητήσει την εφαρμογή της.

Με την αριθ.930 απόφαση του II Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που στηρίχτηκε στην αριθ.2144/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκαν εκ νέου ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις των άρθρων 38 του Ν.3863/2010 και 11 του Ν.3865/2010 και παράνομη η παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) για τους λόγους που αναφέρονται στην απόφαση αυτή και για τους ίδιους λόγους της απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Με την ίδια απόφαση του ΙΙ Τμήματος του Ελ. Συνεδρίου κρίνεται ως αντισυνταγματική η διαδικασία ένταξης στον ΕΦΚΑ των συντάξεων των δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών.

Αναμένεται η απόφαση της Ολομέλειας του Ελ. Συνεδρίου, εάν θα είναι σύμφωνη με την αριθ. 244/2017 όμοιά της.

Μετά την έκδοση στις 5 Οκτωβρίου 2019 πέντε αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας, αναδομείται το σύστημα της Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρίως της επικουρικής ασφάλισης. Με τις αποφάσεις αυτές κρίθηκαν συνταγματικές και αντισυνταγματικές διατάξεις του Ν.4387/2016,του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), πλην όμως η δομή του ασφαλιστικού συστήματος παραμένει ίδια για όλους τους ασφαλισμένους, δηλαδή
κρίθηκε συνταγματικός ο νόμος για την υπαγωγή σε αυτόν όλων των εργαζομένων, των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.

Συνταγματική κρίθηκε η διάταξη του άρθρου 14 αυτού του νόμου που ορίζει ως βάση για τον υπολογισμό των συντάξεων, όπως διαμορφώθηκε το ποσό αυτών την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Απορρίφθηκαν οι προσφυγές των δημοσίων υπαλλήλων που είχαν ζητήσει να μείνουν εκτός ΕΦΚΑ και να παραμείνουν στο Δημόσιο, λόγω της ειδικής σχέσης που τους συνδέει με το κράτος.

Αντισυνταγματικές κρίθηκαν και οι διατάξεις που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων.

Συνταγματικές έκρινε τις διατάξεις που αφορούν τον υπολογισμό στις κύριες συντάξεις, γιατί υπήρχαν αναλογιστικές μελέτες.

Διευκρινίζεται ιδιαίτερα ότι για τους δημόσιους λειτουργούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς αρμόδιο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο για την εξέταση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε δεύτερο βαθμό, είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο και όχι το Συμβούλιο Επικρατείας.

Αντισυνταγματικές κρίθηκαν οι σχετικές διατάξεις που αφορούν στις επικουρικές συντάξεις, γιατί δεν υπήρχαν αναλογιστικές μελέτες. Συγκεκριμένα κρίθηκε αντισυνταγματική η περικοπή των επικουρικών συντάξεων, στην περίπτωση που η κύρια σύνταξη με την επικουρική ήταν άνω των 1300 ευρώ, που υπολογίζεται μεικτά, ήτοι κύρια σύνταξη συν επικουρική και εισφορά αλληλεγγύης προ φόρου.

Επίσης αντισυνταγματική κρίθηκε και η διάταξη που αναφέρεται στο ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων και μάλιστα για τις μεγάλες συντάξεις και τους συνταξιούχους που έχουν εργαστεί πολλά χρόνια, όπως είναι το ποσοστό αναπλήρωσης 46,8% για 42 χρόνια εργασίας.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπάρχουν διαφορετικές αποφάσεις των Ολομελειών τους, δηλαδή συγκρούονται οι αποφάσεις, στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ισχύοντος Συντάγματος, την άρση της σύγκρουσης, δηλαδή την απάντηση θα κληθεί να δώσει το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, στο οποίο αυτεπάγγελτα παραπέμπεται αυτό το πολύ μεγάλο θέμα της διαφωνίας, δηλαδή το περιεχόμενο αυτών των αποφάσεων.

Όπως γνωρίζετε, η Ομοσπονδία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, όπως και μέχρι τώρα, για τη διόρθωση των αδικιών που έγιναν σε βάρος των συνταξιούχων από τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις των μνημονιακών νόμων.

Θα έχετε νεότερη και πληρέστερη ενημέρωση, κυρίως για την απόδοση από τον ΕΦΚΑ της προαιρετικής εισφοράς.

Ο Πρόεδρος                        Ερμ. Λινάρδος

Ο Γεν. Γραμματέας          Χρ. Μπουρδούκης