Τροποποίηση Καταστατικού.

Όπως είναι ήδη γνωστό στα μέλη, η λειτουργία του Συνδέσμου μας βασίζεται στο Καταστατικό του 1960, το οποίο τροποποιήθηκε το 1972.
Το Δ.Σ. έκρινε πως υπάρχει ανάγκη για πρακτικούς, αντικειμενικούς και ουσιαστικούς λόγους το πιο πάνω Καταστατικό να τροποποιηθεί ώστε να εκσυγχρονιστεί.
Για το λόγο αυτό πρότεινε στην Γενική Συνέλευση των μελών, της 27ης Ιανουαρίου 2019, η οποία και αποφάσισε, την σύσταση συμβουλευτικής στα πλαίσια του Δ.Σ. επιτροπής, για τη σύνταξη τροποποιητικού προ-σχεδίου του Καταστατικού.
Αφού η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, παρέδωσε το προ-σχέδιο στο Δ.Σ.
Το Δ.Σ. μετά από πολλές συνεδριάσεις του, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ομοφωνία για την συντριπτική πλειοψηφία των άρθρων ωστόσο υπάρχουν ελάχιστα, αλλά κρίσιμα σημεία, στα οποία υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
Την τελική και οριστική απόφαση, σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό, θα την πάρει η επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών.
Προκειμένου τα μέλη του Συνδέσμου να ενημερωθούν έγκαιρα, ώστε να σχηματίσουν γνώμη πριν την σχετική ψηφοφορία, το Δ.Σ. θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ένα σχέδιο της τροποποίησης του Καταστατικού καθώς και όλες τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να υπάρχουν σε κάθε άρθρο και θα κατατεθούν έγκαιρα, έγγραφα και επώνυμα στο Δ.Σ.

Επίσης στη διάθεση των μελών θα είναι και η ανάρτηση της σχετικής νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, που αφορά στις συνδικαλιστικές και στις συνταξιουχικές οργανώσεις.

Για πληροφορίες:  Περί του Συνδέσμου…>ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ