Τροποποίηση Καταστατικού.

Όπως είναι ήδη γνωστό στα μέλη, η λειτουργία του Συνδέσμου μας βασίζεται στο Καταστατικό του 1960, το οποίο τροποποιήθηκε το 1972.
Το Δ.Σ. έκρινε πως υπάρχει ανάγκη για πρακτικούς, αντικειμενικούς και ουσιαστικούς λόγους το πιο πάνω Καταστατικό να τροποποιηθεί ώστε να εκσυγχρονιστεί.
Για το λόγο αυτό πρότεινε στην Γενική Συνέλευση των μελών, της 27ης Ιανουαρίου 2019, η οποία και αποφάσισε, την σύσταση συμβουλευτικής στα πλαίσια του Δ.Σ. επιτροπής, για τη σύνταξη τροποποιητικού προ-σχεδίου του Καταστατικού.
Αφού η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, παρέδωσε το προ-σχέδιο στο Δ.Σ.
Το Δ.Σ. μετά από πολλές συνεδριάσεις του, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ομοφωνία για την συντριπτική πλειοψηφία των άρθρων ωστόσο υπάρχουν ελάχιστα, αλλά κρίσιμα σημεία, στα οποία υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
Την τελική και οριστική απόφαση, σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό, θα την πάρει η επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών.
Προκειμένου τα μέλη του Συνδέσμου να ενημερωθούν έγκαιρα, ώστε να σχηματίσουν γνώμη πριν την σχετική ψηφοφορία, το Δ.Σ. θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ένα σχέδιο της τροποποίησης του Καταστατικού καθώς και όλες τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να υπάρχουν σε κάθε άρθρο και θα κατατεθούν έγκαιρα, έγγραφα και επώνυμα στο Δ.Σ.

Επίσης στη διάθεση των μελών θα είναι και η ανάρτηση της σχετικής νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, που αφορά στις συνδικαλιστικές και στις συνταξιουχικές οργανώσεις.

Για πληροφορίες:  Περί του Συνδέσμου…>ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Νομοθεσία που αφορά στις ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ οργανώσεις

Άρθρο 10       ΝΟΜΟΣ 1264/1982                         Εκλογές

§ 1
α) Οι εργαζόμενοι, μέλη των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκλέγουν τα διοικητικά συμβούλια και τις ελεγκτικές επιτροπές και αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και εκλέγονται επίσης εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις, που προβλέπονται από τα καταστατικά τους.

β) Τα μέλη των πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις δικαιούνται να ψηφίσουν αντιπροσώπους, μόνο για μία Ομοσπονδία και ένα Εργατικό Κέντρο. Αν ανήκουν σε δύο οργανώσεις επιλέγουν τη μια απ΄ αυτές, για ν΄ ασκήσουν το δικαίωμα τους αυτό, με δήλωση τους προς τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής των εκλογών. Η δήλωση αυτή δεσμεύει τον εργαζόμενο για όλο το χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε και της θητείας των οργάνων που ψήφισαν οι αντιπρόσωποι της οργάνωσης του.

§ 2
α) Κάθε πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση συμμετέχει με τους αντιπροσώπους της στην εκλογή των οργάνων της διοίκησης της Ομοσπονδίας και του Εργατικού Κέντρου, που ανήκει, και εφόσον έχει εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις, που προβλέπονται από τα καταστατικά τους.

β) Οι πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις αντιπροσωπεύονται στην τριτοβάθμια δια μέσου μιας μόνο δευτεροβάθμιας οργάνωσης.
Η Γενική Συνέλευση των μελών κάθε πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης αποφασίζει αν η αντιπροσώπευση της στην τριτοβάθμια θα γίνει δια μέσου του Εργατικού Κέντρου ή δια μέσου της Ομοσπονδίας, που τυχόν ανήκει.
Για την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αρκεί η σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών και η σχετική μυστική ψηφοφορία γίνεται στην ίδια συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και αμέσως μετά την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής, για την εκλογή αντιπρόσωπων.
Την απόφαση αυτή και πίνακα των αντιπροσώπων ανακοινώνει με έγγραφο του ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και στις δυο δευτεροβάθμιες οργανώσεις, που τυχόν μετέχει η οργάνωση, καθώς επίσης στην αντίστοιχη τριτοβάθμια. Ταυτόχρονα στις ίδιες υπερκείμενες οργανώσεις αποστέλλει ο δικαστικός αντιπρόσωπος αντίγραφο του μητρώου, που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 4361/1964, με τα πρόσθετα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 1 εδάφ. Α΄ του παρόντος νόμου.
Η παραπάνω δέσμευση της συνδικαλιστικής οργάνωσης ισχύει για όλο το χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισαν οι αντιπρόσωποι της στη δευτεροβάθμια οργάνωση που επέλεξε.

§ 3
Κάθε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση εκλέγει αντιπροσώπους μόνο για μία τριτοβάθμια.

§ 4
Οι αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις έχουν δικαίωμα να εκλέγουν σε όλα τα όργανα διοίκησης, όπως επίσης και στα όργανα που υποκαθιστούν τις συνελεύσεις των οργανώσεων αυτών.

Άρθρο 11      ΝΟΜΟΣ 1264/1982                     Διεξαγωγή εκλογών

§ 1
Οι εκλογές για τα όργανα των συνδικαλιστικών οργανώσεων διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή, που ο αριθμός των μελών της και η διαδικασία εκλογής τους ορίζεται από το καταστατικό και προεδρεύεται από τον δικαστικό αντιπρόσωπο. Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παραβρίσκεται ανά ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού.

§ 2
Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 6 του Ν.Δ.4361/1964 εφαρμόζονται και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του νόμου αυτού.

§ 3
Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών, εφόσον πρόκειται για δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται με αίτηση της οργάνωσης από τον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της.
Σημ.: Όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 52 παρ.1 του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α 240/22.12.2016)

§ 4
Εφόσον πρόκειται για σωματεία που έχουν την έδρα τους εντός της Περιφέρειας του Δικηγορικού Συλλόγου, δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Τα εδάφια β` και γ` της παραγράφου 3 εφαρμόζονται ανάλογα.
Σημ.: Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 παρ.1 του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α 240/22.12.2016)

§ 5
Δικαστικός αντιπρόσωπος στα άλλα σωματεία είναι ο Ειρηνοδίκης της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα του σωματείου, στον οποίο κατατίθεται και η σχετική αίτηση.
Σημ.: Όπως η παρ.5καταργήθηκεμε το άρθρο 52 παρ.1 του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α 240/22.12.2016)

§ 6
Δεν απαιτείται η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου σε εκλογές σωματείων που έχουν την έδρα τους εκτός της έδρας του Ειρηνοδικείου και ο αριθμός των μελών τους δεν υπερβαίνει τους (50) πενήντα.

Άρθρο 12        ΝΟΜΟΣ 1264/1982                         Σύστημα εκλογών

§ 1
Η εκλογή των οργάνων της συνδικαλιστικής οργάνωσης γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

§ 2
Οι έδρες του διοικητικού συμβουλίου, της ελεγκτικής επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής, ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται.
Το πηλίκον αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

§ 3
Χωριστός υποψήφιος που έλαβε το ίδιο η μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.

§ 4
Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοι του.

§ 5
Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και οι αριθμοί των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.

§ 6
Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

Άρθρο 13     ΝΟΜΟΣ 1264/1982       Ψηφοφορία – Πρακτικά διαλογής

§ 1
Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου και του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου. Στο βιβλιάριο σημειώνεται από το δικαστικό αντιπρόσωπο ή χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος του μέλους, ή διάρκεια της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε, καθώς και η διάρκεια της θητείας των οργάνων που θα ψηφίσουν οι αντιπρόσωποι του. Το γνήσιο των εγγράφων αυτών βεβαιώνει ο δικαστικός αντιπρόσωπος με την υπογραφή του και τη σφραγίδα της οργάνωσης.

§ 2
Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 11 τα πρακτικά διαλογής ψηφοδελτίων και ανακηρύξεως των επιτυχόντων, καθώς και το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας ως και απόσπασμα πρακτικών για την κατά το άρθρο 10 παρ. 2β απόφαση της Γενικής Συνέλευσης παραδίνονται την επόμενη μέρα μετά το τέλος της εκλογής από το δικαστικό αντιπρόσωπο στο γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου και φυλάσσονται στο φάκελο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Άρθρο 13α ΝΟΜΟΣ 1264/1982

Εφαρμογή συστήματος απλής αναλογικής στις οργανώσεις των συνταξιούχων

Οι διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12 και 13 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως στις οργανώσεις των συνταξιούχων.
Σημ.: Όπως το άρθρο 13α προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.4331/2015 (ΦΕΚ Α΄ 69/02.07.2015)

Επιστολή – Προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων & Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 23/10/ 2019
Αρ. πρωτ: 164

Προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
1. Υπουργό κ. Ιωάννη Βρούτση
2. Υφυπουργό κ. Νότη Μηταράκη
Σταδίου 29 Αθήνα
3. Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων Πρόεδρο κ. Ηλία Μπάρδα
Λυκούργου 12, Αθήνα

Θέμα: Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων.

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,

Μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματικές ορισμένες από τις βασικές διατάξεις του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016 και εν όψει κατάρτισης ή κατάθεσης στη Βουλή νέου σχεδίου ασφαλιστικού νόμου, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και τα παρακάτω αιτήματα των ενδιαφερομένων πολιτικών συνταξιούχων και της Ομοσπονδίας μας, τα οποία έχουν ως εξής:

 1. Να τροποποιηθούν οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 9 του Ν.3620/2007, (ΦΕΚ 276/11-12-2007) που προβλέπουν την απονομή σύνταξης λόγω θανάτου στους επιζώντες συζύγους που λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους δικαίωμα, σε ποσοστό από 25% σε 70% της σύνταξης του αποβιώσαντα, αφού εντάσσονται όλοι στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα για λόγους νομικής ισότητας. Με το σκεπτικό ότι όλοι αντιμετωπίζουν τους ίδιους ασφαλιστικούς κινδύνους, όπως γήρας, ασθένειες και θάνατο, αφού η κατηγορία αυτή (λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι κλπ) δεν εντάσσεται πλέον στις συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου, που δεν επιτρέπουν την καταβολή διπλής σύνταξης (άρθρο 58 του Π.Δ. 169/2007, Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων), ενώ αυτό ισχύει για τους εργαζόμενους και ασφαλισμένους στον ιδιωτικό τομέα.
 2. Με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4387/2016 καθορίστηκε ως όριο ηλικίας, η συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας κατά το χρόνο του θανάτου των μετόχων για την απονομή μερίσματος στον επιζώντα σύζυγο και δεν καταργήθηκε αυτή η προϋπόθεση με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4611/2019.

Να αναμορφωθεί η σχετική διάταξη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για την κύρια σύνταξη λόγω θανάτου.

 1. Με δικαστικές αποφάσεις (αποφ.9314/2019 Διοικητ. Πρωτ. Αθηνών) δικαιώθηκαν πολιτικοί συνταξιούχοι μερισματούχοι του ΜΤΠΥ την επιστροφή του μερίσματος που συνυπολογίστηκε ως σύνταξη για τις περικοπές των κύριων συντάξεων με το Ν.4093/2012. Οι αποφάσεις αυτές, εκτιμούμε ότι πρέπει να εφαρμοστούν για όλους τους μερισματούχους με νομοθετική ρύθμιση.

Με βάση το σκεπτικό των δικαστικών αποφάσεων του Σ.τ.Ε και άλλων Δικαστηρίων, εφόσον τελικά ανήκουμε όλοι στον ίδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, πρέπει σ’ ένα ευνομούμενο κράτος να διασφαλίζονται η ισότητα των δικαιωμάτων όλων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα αν έχουν προσφύγει ή μη στη Δικαιοσύνη.

Έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα ικανοποιήσετε τα δίκαια αιτήματά μας και θα αποκαταστήσετε τις αδικίες που συντελέστηκαν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016.

Σας ευχαριστούμε
Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας                 Ερμ. Λινάρδος

 

 

 

 

 

 

Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας για την απόδοση της προαιρετικής εισφοράς.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 14/10/2019
Αρ.πρωτ: 158

Προς τα Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ και τα Μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων-Συνδέσμων Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίσουμε ότι κατά τη συνάντηση στις 10-10-2019 που είχαμε στο Υπουργείο Εργασίας οι δικαιούχες Συνταξιουχικές Οργανώσεις της προαιρετικής εισφοράς των 0,20 ευρώ, ζητήσαμε από τον αρμόδιο πολιτικό παράγοντα κ Τουφεξή, Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού Εργασίας κ. Βρούτση, να αποδοθεί η προαιρετική εισφορά με την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν.4611/2019 και της σχετικής υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, στην οποία προσδιορίζονται οι δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις και το ποσοστό του συνολικού ποσού μέχρι τον Ιούνιο του 2019, που αναλογεί σε κάθε Οργάνωση για τα έτη 2017, 2018 κλπ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, εκτός των αναφερομένων στην υπουργική απόφαση Οργανώσεων, ο πρόεδρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε κ. Ανδρεαδάκης και ο Γεν. Γραμματέας της κ. Βογιατζής, οι οποίοι αξίωσαν «πιεστικά» την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας και την κατάργηση της σχετικής υπουργικής απόφασης, με σκοπό να καταστούν δικαιούχοι αυτής της εισφοράς και να λάβουν υψηλότερο ποσοστό.

Απαντήσαμε με επίσημα στοιχεία που δεν αμφισβήτησε ο εκπρόσωπος του κ. Υπουργού, ότι οι συνταξιούχοι μας ανέρχονται σε 350.000, εκφράζονται από 58 Συλλόγους σε όλη τη χώρα και ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων δεν έχει καμία οργανική σχέση με αυτήν την Τριτοβάθμια Οργάνωση. Η αξίωσή της είναι παράλογη και καλύπτεται άλλωστε, κατά την κρίση μας, από την ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Γι’ αυτό ζητήσαμε να εφαρμοστούν οι κείμενες διατάξεις και η σχετική υπουργική απόφαση.

Παρά τη θετική θέση του κ.Τουφεξή για την κατανομή της εισφοράς, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ο ίδιος σημείωσε ότι «πρέπει να συμφωνήσετε τελικά όλοι σας», συμφωνώντας ωστόσο, ότι για το Δημόσιο τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και για το ποσοστό που δικαιούται και για τον τρόπο κατανομής της εισφοράς. Συμπλήρωσε ότι :«Η τροποποίηση της νομοθεσίας θέλει χρόνο, πάνω από 6 μήνες, ενώ η νέα υπουργική απόφαση θα εκδοθεί σε 10 ημέρες. Να υπογράψετε κοινή συμφωνία, να τεθεί υπόψη του Υπουργού και να εφαρμοστεί ο νόμος».

Έτσι αναδεικνύεται ότι η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. γίνεται ρυθμιστής στην απόδοση της εισφοράς, για το χρόνο που θα αποδοθεί και για το ποσό στις δικαιούχες Οργανώσεις.

Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε, όπως πρέπει να γνωρίζετε , έχει καταφύγει στη Δικαιοσύνη με προσφυγές και ασφαλιστικά μέτρα.

Στον εκπρόσωπο του Υπουργού τονίσαμε με έμφαση την τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ομοσπονδία μας και οι 58 ενταγμένοι Σύλλογοί της και ότι εφόσον δεν μας αποδοθεί άμεσα η εισφορά, θα αναγκαστούμε στην απόλυση του «άμισθου» μέχρι σήμερα προσωπικού της, τη διακοπή λειτουργίας της Ομοσπονδίας καθώς και των 58 Συλλόγων, χωρίς ασφαλώς δική μας υπαιτιότητα.

Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε εάν και πότε θα αποδοθεί η εισφορά στην ΠΟΠΣ. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη λύση, αλλά και εσείς να ενεργήσετε με κάθε τρόπο, όπως με προσωπική παρουσία στους αρμόδιους πολιτικούς παράγοντες (Υπουργείο Εργασίας, βουλευτές) αλλά και με έγγραφες διαμαρτυρίες.

Θα έχετε για το ζήτημα αυτό άμεση ενημέρωση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος                      Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας        Ερμ. Λινάρδος

 

Συνταξιουχικά θέματα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 8/10/2019
Αρ.πρωτ: 156.

Προς τα Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ και τους Συλλόγους- Συνδέσμους των Πολιτικών Συνταξιούχων σε όλη τη χώρα.

Σας ενημερώνουμε ότι οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις πραγματοποίησαν την 1η Οκτωβρίου 2019 μεγάλη συγκέντρωση των συνταξιούχων στην Αθήνα, ημερομηνία που έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως παγκόσμια ημέρα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας και των συνταξιούχων.

Η πορεία της συγκέντρωσης κατέληξε στο Υπουργείο Εργασίας. Οι Συνεργαζόμενες Οργανώσεις κατέθεσαν στον Υπουργό σχετικό υπόμνημα των βασικών αιτημάτων μας. Ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Μηταράκης δέχτηκε την αντιπροσωπεία των συνταξιούχων, στην οποία συμμετείχε ο Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας μας, κ. Ερμόλαος Λινάρδος και μεταξύ των άλλων είπε ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, ότι δεν μπορούν για δημοσιονομικούς λόγους να επιστραφούν άμεσα τα αναδρομικά στους συνταξιούχους, ότι είναι σε αναμονή της δημοσίευσης των αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας και ότι θα εφαρμόσουν τις αποφάσεις αυτές αφού τις μελετήσουν.

Είπε ακόμα ότι δεν είχε την αρμοδιότητα να συζητήσει το θέμα της απόδοσης της προαιρετικής εισφοράς, η οποία είχε νομοθετηθεί με το άρθρο 41 του Ν.4611/2019 και η κατανομή στις δικαιούχες Οργανώσεις καθορίστηκε με την αριθμ. 26168/403/28-6-2019 (ΦΕΚ 2599 Τ.Β΄) του Υπουργού Εργασίας.

Διευκρινίζεται ότι τα ποσοστά είναι κυρίως σε συνάρτηση του αριθμού που εκπροσωπούν οι Οργανώσεις και αφορούν το σύνολο του ποσού για τα έτη 2017 και 2018, που έχει παρακρατηθεί και δεν έχει εισπραχθεί. Για το ζήτημα αυτό οι προσπάθειές μας ήταν μεγάλες και η σχετική κριτική θα γίνει στο προσεχές διάστημα.

Με την αριθ. 9314/2019 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που δημοσιεύθηκε στις 5 Ιουλίου 2019 κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις της παρ.ΙΑ, υποπαρ. 1 Α5 παρ.1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, με τις οποίες παράνομα συνυπολογίστηκε το μέρισμα στον υπολογισμό του ποσοστού για τη μείωση των συντάξεων από 1-1-2013 μέχρι 30-4-2015.

Η απόφαση αυτή αφορά συγκεκριμένα άτομα που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Σημειώνουμε ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, μπορεί ο κάθε μερισματούχος, εφόσον επιθυμεί, επικαλούμενος την παραπάνω απόφαση, να υποβάλει σχετική αίτηση στο Ταμείο και να ζητήσει την εφαρμογή της.

Με την αριθ.930 απόφαση του II Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που στηρίχτηκε στην αριθ.2144/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκαν εκ νέου ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις των άρθρων 38 του Ν.3863/2010 και 11 του Ν.3865/2010 και παράνομη η παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) για τους λόγους που αναφέρονται στην απόφαση αυτή και για τους ίδιους λόγους της απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Με την ίδια απόφαση του ΙΙ Τμήματος του Ελ. Συνεδρίου κρίνεται ως αντισυνταγματική η διαδικασία ένταξης στον ΕΦΚΑ των συντάξεων των δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών.

Αναμένεται η απόφαση της Ολομέλειας του Ελ. Συνεδρίου, εάν θα είναι σύμφωνη με την αριθ. 244/2017 όμοιά της.

Μετά την έκδοση στις 5 Οκτωβρίου 2019 πέντε αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας, αναδομείται το σύστημα της Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρίως της επικουρικής ασφάλισης. Με τις αποφάσεις αυτές κρίθηκαν συνταγματικές και αντισυνταγματικές διατάξεις του Ν.4387/2016,του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), πλην όμως η δομή του ασφαλιστικού συστήματος παραμένει ίδια για όλους τους ασφαλισμένους, δηλαδή
κρίθηκε συνταγματικός ο νόμος για την υπαγωγή σε αυτόν όλων των εργαζομένων, των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.

Συνταγματική κρίθηκε η διάταξη του άρθρου 14 αυτού του νόμου που ορίζει ως βάση για τον υπολογισμό των συντάξεων, όπως διαμορφώθηκε το ποσό αυτών την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Απορρίφθηκαν οι προσφυγές των δημοσίων υπαλλήλων που είχαν ζητήσει να μείνουν εκτός ΕΦΚΑ και να παραμείνουν στο Δημόσιο, λόγω της ειδικής σχέσης που τους συνδέει με το κράτος.

Αντισυνταγματικές κρίθηκαν και οι διατάξεις που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων.

Συνταγματικές έκρινε τις διατάξεις που αφορούν τον υπολογισμό στις κύριες συντάξεις, γιατί υπήρχαν αναλογιστικές μελέτες.

Διευκρινίζεται ιδιαίτερα ότι για τους δημόσιους λειτουργούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς αρμόδιο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο για την εξέταση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε δεύτερο βαθμό, είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο και όχι το Συμβούλιο Επικρατείας.

Αντισυνταγματικές κρίθηκαν οι σχετικές διατάξεις που αφορούν στις επικουρικές συντάξεις, γιατί δεν υπήρχαν αναλογιστικές μελέτες. Συγκεκριμένα κρίθηκε αντισυνταγματική η περικοπή των επικουρικών συντάξεων, στην περίπτωση που η κύρια σύνταξη με την επικουρική ήταν άνω των 1300 ευρώ, που υπολογίζεται μεικτά, ήτοι κύρια σύνταξη συν επικουρική και εισφορά αλληλεγγύης προ φόρου.

Επίσης αντισυνταγματική κρίθηκε και η διάταξη που αναφέρεται στο ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων και μάλιστα για τις μεγάλες συντάξεις και τους συνταξιούχους που έχουν εργαστεί πολλά χρόνια, όπως είναι το ποσοστό αναπλήρωσης 46,8% για 42 χρόνια εργασίας.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπάρχουν διαφορετικές αποφάσεις των Ολομελειών τους, δηλαδή συγκρούονται οι αποφάσεις, στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ισχύοντος Συντάγματος, την άρση της σύγκρουσης, δηλαδή την απάντηση θα κληθεί να δώσει το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, στο οποίο αυτεπάγγελτα παραπέμπεται αυτό το πολύ μεγάλο θέμα της διαφωνίας, δηλαδή το περιεχόμενο αυτών των αποφάσεων.

Όπως γνωρίζετε, η Ομοσπονδία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, όπως και μέχρι τώρα, για τη διόρθωση των αδικιών που έγιναν σε βάρος των συνταξιούχων από τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις των μνημονιακών νόμων.

Θα έχετε νεότερη και πληρέστερη ενημέρωση, κυρίως για την απόδοση από τον ΕΦΚΑ της προαιρετικής εισφοράς.

Ο Πρόεδρος                        Ερμ. Λινάρδος

Ο Γεν. Γραμματέας          Χρ. Μπουρδούκης

 

 


 

Οδηγίες για την εκτύπωση του εκκαθαριστικού

Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) δίνεται η δυνατότητα στους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ, να εκτυπώσουν τα ενημερωτικά τους σημειώματα.
Για να εκτυπώσετε το εκκαθαριστικό σας ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:

 1. Εισέλθετε στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr)
 2. Από τις επιλογές στο άνω μέρος της σελίδας επιλέξτε:  «Συνταξιούχοι».
 3. Στο νέο μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε: «Πληρωμές».
 4. Επιλέξτε: «Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος».
 5. Στην επιλογή «Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων από 1/1/2019» πατήστε το κουμπί-σύνδεσμο [Είσοδος στην υπηρεσία].
 6. Πατήστε το κουμπί-σύνδεσμο: [Συνέχεια στο TAXISNET].
 7. Θα βρεθείτε στο περιβάλλον του TAXISNET οπότε θα σας ζητηθούν ο κλειδάριθμός σας και το συνθηματικό (pin) σας για είσοδο.
 8. Θα σας ζητηθεί εξουσιοδότηση. Πιέστε [Εξουσιοδότηση].
 9. Στην επόμενη σελίδα θα σας ζητηθούν ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
 10. Στην επόμενη σελίδα επιλέξτε «Ενημερωτικά σημειώματα».
 11. Συμπληρώστε τα στοιχεία: έτος και μήνας πληρωμής. Πατήστε [Αναζήτηση]
 12. Πατήστε [Εκτύπωση].

Για πιο λεπτομερείς οδηγίες  με εικόνες, από τον ΕΦΚΑ πατήστε [εδώ]