Σχέδιο Καταστατικού της ΠΟΠΣ

Η ΠΟΠΣ απέστειλε το επόμενο σχέδιο για το καταστατικό της για παρατηρήσεις.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ καταστατικού