Είσοδος σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ)

ΥΠΠΟΑ/611264/ΦΕΚ 6323/12.12.22
(που τροποποιεί την προηγούμενη σχετική ΚΥΑ του 2019)

των Υπουργείων Οικονομικών και Πολιτισμού & Αθλητισμού, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου εισόδου οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α’/θμιας, Β’/θμιας και Γ’/θμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι.

Οι ενδιαφερόμενοι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί πρέπει να απευθυνθούν στις κατά τόπους αρχαιολογικές εφορείες, προσκομίζοντας:

  1. Δύο φωτογραφίες
  2. Φωτοαντίγραφο της Συνταξιοδοτικής Πράξης
  3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

Εκεί πρέπει να συμπληρωθεί έντυπη αίτηση, προκείμενου να χορηγηθεί η ανάλογη ταυτότητα.