Καταστατικό – Πρόταση (κατά πλειοψηφία 80%) του Δ.Σ.

       ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

Ίδρυση – Τίτλος – Έδρα – Σκοπός

Άρθρο 1ο.

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Αμαλιάδας» με έδρα την Αμαλιάδα και η λειτουργία του διέπεται από το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 2ο. 

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η, με κάθε νόμιμο μέσο, ανύψωση της θέσης των πολιτικών συνταξιούχων, η προαγωγή των ηθικών και υλικών συμφερόντων της τάξης τους, καθώς και η ανάπτυξη της μεταξύ τους αλληλεγγύης, η ψυχαγωγία των μελών του Συνδέσμου και η χρησιμοποίηση των γνώσεων, της πείρας και του κύρους των μελών του, προς όφελος της (τοπικής) κοινωνίας.

Άρθρο 3ο.

Η επίτευξη των σκοπών αυτών του Συνδέσμου θα επιδιωχθεί κύρια:

 1. Με την συσπείρωση και τη δραστηριοποίηση όλων των συνταξιούχων πολιτικών δημοσίων και Ο.Τ.Α. υπαλλήλων των Δήμων Ήλιδας, Πηνειού και Ανδραβίδας – Κυλλήνης, στο Σύνδεσμο.
 2. Με τη συνεχή ενημέρωση των μελών του με την κυκλοφορία εντύπων, υποβολή υπομνημάτων στις αρμόδιες Αρχές, φορείς, πολιτικούς παράγοντες καθώς και τη χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, του τύπου, του διαδικτύου και ότι άλλο συμβάλλει στην αναβάθμιση του κοινωνικού, πολιτιστικού και πολιτικού επιπέδου.
 3. Με τη συμμετοχή σε δραστηριότητες, άλλων κοινωνικών, επιστημονικών φορέων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. 

Μέλη του Συνδέσμου – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις.

Άρθρο 4ο.

Τα μέλη του συνδέσμου είναι τακτικά και επίτιμα.

 1. Τακτικά μέλη εγγράφονται συνταξιούχοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι  που διαμένουν μόνιμα στους Καλλικρατικούς Δήμους Ήλιδας, Πηνειού και Ανδραβίδας – Κυλλήνης, καθώς και το πρόσωπο στο οποίο σύμφωνα με το Νόμο, μεταβιβάζεται η σύνταξη του αποθανόντος συνταξιούχου και εφόσον είναι ενήλικο, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Σύνδεσμο. Επίσης εγγράφονται ως μέλη, όσοι εργάστηκαν στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, εφ’ όσον λαμβάνουν σύνταξη εξαιτίας της παροχής εργασίας στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. αφού δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι δεν είναι μέλη άλλου Συλλόγου με τον ίδιο ή συναφή σκοπό.
 2. Το υποψήφιο μέλος υποβάλλει την αίτηση εγγραφής του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, το οποίο υποχρεούται να αποφασίσει για την έγκριση ή την απόρριψη της εγγραφής, στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή του.
 3. Εάν το Δ.Σ. απορρίψει την αίτηση ή δεν γνωστοποιήσει την απόφασή του στον αιτούντα, μέσα σε διάστημα ενός μηνός το πολύ, τότε αυτός έχει το δικαίωμα, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής, να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά.
 4. Επίτιμα μέλη θεωρούνται, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όσοι έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στο συνταξιουχικό κίνημα ή στην κοινωνία γενικότερα. Τα επίτιμα μέλη αποκτούν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών πλην του δικαιώματος της ψήφου.

Άρθρο 5ο.

 1. Τα μέλη του Συνδέσμου είναι μεταξύ τους ισότιμα, έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, με την προϋπόθεση ότι είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Έχουν τα δικαιώματα του λόγου του ελέγχου και της κριτικής στις Γενικές Συνελεύσεις.
 2. Επίσης έχουν το δικαίωμα της τακτικής ενημέρωσης για την όλη πορεία των υποθέσεων του Συνδέσμου, να λαμβάνουν γνώση και να παίρνουν αντίγραφα των βιβλίων του Συνδέσμου (με δικά τους έξοδα). Μπορούν ακόμα να υποβάλλουν έγραφες και προφορικές προτάσεις προς το Δ.Σ.
 3. Τα μέλη υποχρεούνται, με δική τους φροντίδα, να πληρώνουν τακτικά τη συνδρομή τους στο σύνδεσμο, καθώς και κάθε άλλο έκτακτο χρηματικό ποσό που ορίζεται κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
 4. Τα μέλη του Συνδέσμου υποχρεούνται, σε περίπτωση αποχώρησης από αυτόν, να καταβάλουν τις, μέχρι την αποχώρησή τους, οφειλόμενες συνδρομές.
 5. Μέλη του Συνδέσμου που δεν πληρώνουν τη συνδρομή τους για τρία (3) διαδοχικά έτη, μπαίνουν στη διαδικασία της διαγραφής.

Άρθρο 6ο.     Διαγραφή μέλους.

 1. Μέλος του Συνδέσμου που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό ή από τη σχετική νομοθεσία, και οι πράξεις του μπορούν να επιφέρουν βλάβη στο Σύνδεσμο, ελέγχεται από το Δ.Σ.
 2. Στη συνέχεια προειδοποιείται με έγγραφο του Δ.Σ. και εφ’ όσον δεν συμμορφωθεί, διαγράφεται με ταυτάριθμη απόφασή του. Η διαγραφή ισχύει μέχρι την ενδεχόμενη ακύρωσή της από την Γ.Σ. η οποία συγκαλείται από το Δ.Σ. ή από Δικαστική απόφαση.
 3. Το Δ.Σ. 15 μέρες πριν την έκδοση της απόφασης διαγραφής κάποιου μέλους, είναι υποχρεωμένο να το καλέσει να εκθέσει τις απόψεις του. Αν το μέλος δεν προσέλθει για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, το Δ.Σ. προχωρά στη λήψη της απόφασης.
 4. Το διαγραμμένο μέλος έχει το δικαίωμα, να προσφύγει με έγγραφό του, στη Γ.Σ., κατά της απόφασης του Δ.Σ. Το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο να φέρει την προσφυγή στη Γ.Σ. σαν πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης. Το μέλος καλείται στη Γ.Σ. για να εκθέσει σύντομα τις απόψεις του.
 5. Τα παραπάνω ισχύουν ανεξάρτητα από το δικαίωμα που διατηρεί το μέλος για προσφυγή στη Δικαιοσύνη.
 6. Το διαγραμμένο μέλος, μπορεί να επανεγγραφεί μόνο αν αρθούν οι λόγοι που επέβαλαν τη διαγραφή του.
 7. Άλλες ποινές που μπορούν να επιβληθούν, με την ίδια διαδικασία, είναι:
  α) Η παρατήρηση.
  β) Η επίπληξη.
  γ) Η καταγγελία δια του τύπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. 

Βιβλία του Συνδέσμου.

Άρθρο 7ο.

 1. Ο Σύνδεσμος τηρεί τα ακόλουθα βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται:
  Ι.     Μητρώο Μελών.
  ΙΙ.    Πράξεων συνεδριάσεων του Δ.Σ.
  ΙΙΙ.   Ταμείου.
  IV.   Πράξεων Γενικών Συνελεύσεων.
  V.    Περιουσίας.
  VI.  Πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης Αλληλογραφίας.
  VII. Πράξεων Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 2. Τηρεί επίσης Γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμής, που αριθμούνται και θεωρούνται από την Εξελεγκτική Επιτροπή, πριν τη χρησιμοποίησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. 

Πόροι – Περιουσία.

Άρθρο 8ο.

Πόροι του Συνδέσμου είναι:

I.    Τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων ορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ.
II.    Οι εθελοντικές εισφορές των μελών.
III.   Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας του Συνδέσμου.
IV.   Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα.
V.    Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές.
VI.   Οι νόμιμες επιχορηγήσεις από την Π.Ο.Π.Σ. και άλλες οργανώσεις.
VII.  Οι έκτακτες εισφορές που αποφασίζονται από το Δ.Σ. και φέρονται για έγκριση στη Γ.Σ. και
VIII. Οι τόκοι των καταθέσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

Σχέση του Συνδέσμου με άλλες οργανώσεις.

Άρθρο 9ο.

 1. Ο Σύνδεσμος συμμετέχει στη δευτεροβάθμια οργάνωση των συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.) και τις αντίστοιχες συνταξιουχικές οργανώσεις του εξωτερικού.
 2. Στην Π.Ο.Π.Σ. ο Σύνδεσμος συμμετέχει με τους εκλεγμένους από την Γ.Σ. των μελών του, αντιπροσώπους. Ο αριθμός των αντιπροσώπων και ο τρόπος λειτουργίας τους, ορίζονται με βάση το καταστατικό της Π.Ο.Π.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. 

Τα Όργανα και η λειτουργία τους.

Άρθρο 10ο.

Όργανα του Συνδέσμου είναι:
Ι.   Η Γενική Συνέλευση των μελών. (Γ.Σ.)
ΙΙ.  Το Διοικητικό Συμβούλιο. (Δ.Σ.)
ΙΙΙ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή. (Ε.Ε.)

Άρθρο 11ο.   Η Γενική Συνέλευση των μελών.

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο κυρίαρχο όργανο, αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στο Σύνδεσμο.
 2. Τακτική Γ.Σ. γίνεται στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου.
 3. Έκτακτη Γ.Σ. γίνεται όταν το κρίνει και αποφασίσει το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/10 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι της σύγκλισης καθώς και τα θέματα της έκτακτης Γ.Σ.
 4. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. εντός 15 ημερών. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. αδρανήσει, τα μέλη ενεργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 5. Η σύγκλιση, ο χρόνος, ο τόπος και τα θέματα των τακτικών Γ.Σ. γνωστοποιούνται στα μέλη του Συνδέσμου με τοιχοκολλήσεις στα γραφεία του καθώς και με δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, σε μία τουλάχιστον ημερήσια τοπική εφημερίδα, στο επίσημο όργανο της Π.Ο.Π.Σ. και με όποιο άλλο πρόσφορο τρόπο επιλέξει το Δ.Σ. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την προγραμματισθείσα Γ.Σ.
 6. Η συμμετοχή στις Γ.Σ. και στις ψηφοφορίες γίνεται πάντοτε αυτοπροσώπως με την επίδειξη ταυτότητας, ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου, κάθε άλλος τρόπος ή μέσο αποκλείεται.
 7. Για να πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. και να λάβει αποφάσεις απαιτείται να διαπιστωθεί και να ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. απαρτία. Απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντα, τουλάχιστον το 50% των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, εφόσον δεν προβλέπεται άλλη ειδική απαρτία.
 8. Ταμειακά τακτοποιημένα θεωρούνται τα μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, μέχρι το προηγούμενο έτος, από το έτος που πραγματοποιείται η Γ.Σ.
 9. Αμέσως μετά την διαπίστωση και ανακοίνωση της απαρτίας, η Γ.Σ. εκλέγει με ανάταση των χειρών, τριμελές προεδρείο, το οποίο διευθύνει τις εργασίες της Γ.Σ.
 10. Αν στην πρώτη Γ.Σ. δεν υπάρχει απαρτία, τότε προκηρύσσεται και πραγματοποιείται επαναληπτική Γ.Σ. εντός 8 ημερών, με την ίδια ακριβώς ημερήσια διάταξη. Η επαναληπτική Γ.Σ. θεωρείται ότι έχει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
 11. Για τροποποιήσεις του καταστατικού ή για τη διάλυση του Συνδέσμου απαιτείται ειδική απαρτία του 50% των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, ενώ για τη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των 75% των παρόντων μελών.
 12. Για τη μεταβολή του σκοπού του Συνδέσμου απαιτείται συμφωνία όλων των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συνδέσμου. Στην περίπτωση αυτή η συμφωνία των απόντων από την Γ.Σ, γίνεται εγγράφως.
 13. Οι εκλογές για την εκλογή των οργάνων και των αντιπροσώπων για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις, γίνονται με μυστική ψηφοφορία. Οι ψηφοφορίες για θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, γίνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά. Η εκλογή εφορευτικής επιτροπής (ΕφΕ) γίνεται με ανάταση των χειρών.
 14. Στην τακτική Γ.Σ. κάθε χρόνο γίνεται απολογισμός του Δ.Σ. και της Ε.Ε., ακολουθεί συζήτηση και η συνέλευση κλείνει με φανερή ψηφοφορία για την έγκριση ή όχι του απολογισμού.
 15. Στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, νομιμοποιούνται να πάρουν μέρος μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. 

Αρχαιρεσίες

Άρθρο 12ο.       Εφορευτική Επιτροπή.

 1. Στη Γ.Σ. για την εκλογή οργάνων του Συνδέσμου και των Αντιπροσώπων, μετά την εκλογή και συγκρότηση του οριστικού προεδρείου της Γ.Σ. και πριν την έναρξη των συζητήσεων και των αρχαιρεσιών, εκλέγεται 3/μελής Εφορευτική Επιτροπή (ΕφΕ) για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
 2. Υποψήφιοι των αρχαιρεσιών που θα διεξαχθούν, δεν μπορούν να είναι μέλη της ΕφΕ.
 3. Η καταμέτρηση των υψωμένων χεριών για την ανάδειξη ΕφΕ, γίνεται από το Προεδρείο, παρουσία των υποψηφίων μελών της ΕφΕ.
 4. Η ΕφΕ συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, ο οποίος προεδρεύει σε όλη την εκλογική διαδικασία, μεριμνώντας για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Νόμου και του Καταστατικού. Η ΕφΕ αποφασίζει για κάθε τυχόν ένσταση, έχοντας στη διάθεσή της και το Μητρώο Μελών.
 5. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει το αποτέλεσμα, αφού αποφανθεί επί των ενστάσεων, και συντάσσει το πρακτικό των αποτελεσμάτων των εκλογών, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της και στο οποίο επισυνάπτονται τα ονόματα των ψηφισάντων μελών.
 6. Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών, μέχρι και τη ανακήρυξη των αποτελεσμάτων, μπορούν να παρευρίσκονται οι υποψήφιοι, ως παρατηρητές.

Άρθρο 13ο.               Υποψηφιότητες.

 1. Η υποψηφιότητα για τα όργανα του Συνδέσμου υποβάλλεται στο απερχόμενο Δ.Σ. το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Γ.Σ. και τη διεξαγωγή των εκλογών, με έγγραφη αίτηση.
 2. Η παραλαβή των αιτήσεων υποψηφιότητας γίνεται στα Γραφεία του Συνδέσμου, το τελευταίο 10/ήμερο πριν από τις εκλογές, καθημερινά 10:00 – 12:00 το πρωί και σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
 3. Δεν μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα:
  α) Μέλη της ΕφΕ.
  β) Μέλη που δεν είναι ταμειακά τακτοποιημένα, κατά το άρθρο 11 8 του παρόντος καταστατικού.
 4. Το αργότερο 24 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. και τη διεξαγωγή των εκλογών, το προεδρείο του απερχόμενου Δ.Σ. ανακοινώνει επίσημα με τοιχοκόλληση στα Γραφεία του Συνδέσμου, το ενιαίο ψηφοδέλτιο όλων των υποψηφίων.
 5. Το ψηφοδέλτιο περιέχει τα ονόματα όλων των υποψηφίων για το Δ.Σ, ταξινομημένα αλφαβητικά.
 6. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο, σε χωριστές παραγράφους μπορούν να περιληφθούν οι υποψήφιοι για την Ε.Ε. καθώς και οι αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Π.Σ.

Άρθρο 14ο.

Το πλήθος των σταυρών κατά τις εκλογές των οργάνων είναι το πολύ ίσο με το πλήθος των μελών κάθε οργάνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η. 

Τα όργανα και η λειτουργία τους.

Άρθρο 15ο.         Το Διοικητικό Συμβούλιο.  (Δ.Σ.)

 1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από 7/μελές Δ.Σ. του οποίου η θητεία είναι τριετής.
 2. Τα μέλη του Δ.Σ. προκύπτουν από τις σχετικές αρχαιρεσίες, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο Ζ και είναι οι 7 υποψήφιοι του ψηφοδελτίου που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους (σταυρούς).
 3. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ισοψηφία στην 7η θέση, τότε η ΕφΕ διενεργεί κλήρωση ενώπιον των ενδιαφερομένων και ορίζει ποιος θα καταλάβει την 7η και ποιος την 8η θέση, των αποτελεσμάτων.
 4. Το 7/μελές Δ.Σ. έχει αναπληρωματικά μέλη, τους επόμενους κατά σειρά ψήφων, επιλαχόντες του ψηφοδελτίου.
 5. Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συγκαλείται και συνέρχεται μέσα σε 8 ημέρες από την ημέρα των εκλογών, με ευθύνη του συμβούλου που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, ο οποίος και προεδρεύει.
 6. Στην πρώτη συνεδρίασή του απαιτείται απαρτία όλων των μελών και κατά τη διάρκειά της, το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας από τα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία:
  Ι.    Τον Πρόεδρο.
  ΙΙ.   Τον Αντιπρόεδρο.
  ΙΙΙ.  Τον Γενικό Γραμματέα.
  ΙV.  Τον Ταμία.
  Εάν κατά την εκλογή του Προέδρου, σημειωθεί ισοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για τα μέλη που ισοψήφισαν.
 7. Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα το Δ.Σ. συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση με το προηγούμενο Δ.Σ. και παραλαμβάνει τα έγγραφα και τα περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου, υπογράφοντας σχετικό πρακτικό – πρωτόκολλο, παράδοσης – παραλαβής. Με την πράξη αυτή λήγει οριστικά η θητεία του παλαιού Δ.Σ.

Άρθρο 16ο.           Λειτουργία του Δ.Σ.

 1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν κριθεί αναγκαίο ή το ζητήσουν τουλάχιστον 3 σύμβουλοι, αναφέροντας και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε δύο (2) ημέρες, εκτός εάν λόγω κατεπείγοντος υπάρχει άλλο αίτημα.
 2. Οι τακτικές συνεδριάσεις γίνονται με πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιείται στα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Θέματα για την επόμενη συνεδρίαση μπορεί να προτείνει οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης μπορούν να συζητηθούν, εφόσον το ζητήσουν τουλάχιστον τρεις σύμβουλοι.
 3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντες τουλάχιστον 4 Σύμβουλοι.
 4. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το καταστατικό ή το Νόμο, και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας βαρύνει η ψήφος του Προέδρου.
 5. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται στο βιβλίο πράξεων του Δ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τους Συμβούλους που συμμετείχαν στη συνεδρίαση, αφού διαβαστούν στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.
 6. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα, προσωπικά και αλληλέγγυα, απέναντι στο Σύνδεσμο και μπορούν να ανακληθούν από την Γ.Σ. (τακτική ή έκτακτη).
 7. Το 1/10 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συνδέσμου, μπορεί να υποβάλει στη Γ.Σ. θέμα για ημερήσια διάταξη, πρόταση μομφής ή πρόταση ανάκλησης μέλους ή μελών του Δ.Σ.
 8. Στην περίπτωση που θα καθαιρεθεί ολόκληρο το Δ.Σ. ή τόσοι σύμβουλοι ώστε οι υπόλοιποι δεν μπορούν να σχηματίσουν απαρτία στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τότε στην ίδια Γ.Σ. εκλέγεται ΕφΕ για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. ή για την συμπλήρωση των κενών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.
 9. Το Δ.Σ. έχει αποφασιστικό χαρακτήρα.
  Ι.     Διοικεί το Σύνδεσμο με βάση το Νόμο και το καταστατικό.
  ΙΙ.   Διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου.
  ΙΙΙ.  Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ.
  ΙV. Προγραμματίζει και συντονίζει τη δουλειά του Συνδέσμου, βοηθούμενο από βοηθητικές, συμβουλευτικού χαρακτήρα, επιτροπές.

Άρθρο 17ο.     Καθήκοντα Προέδρου, Αντιπροέδρου.

 1. Ο Πρόεδρος προΐσταται του Συνδέσμου και του Δ.Σ.
  Ι.    Εκπροσωπεί το Σύνδεσμο στα δικαστήρια και όλες τις κρατικές αρχές.
  ΙΙ.   Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
  ΙΙΙ.  Καταρτίζει με τη βοήθεια του Γενικού Γραμματέα την ημερήσια διάταξη.
  IV.  Ελέγχει για την πιστή εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.
  V.   Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τα πρακτικά του Δ.Σ. και τα χρηματικά εντάλματα, τα στηριζόμενα στον προϋπολογισμό και στις ειδικές αποφάσεις του Δ.Σ.
  VI.  Συντάσσει το απολογισμό του Δ.Σ.
  VII. Κατανέμει τις εργασίες στους συμβούλους και ελέγχει την πορεία των εργασιών.
 2. Τον Πρόεδρο, εφόσον απουσιάζει για οποιονδήποτε λόγο, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Αν κωλύεται ο Αντιπρόεδρος αποφασίζουν για την αναπλήρωσή του τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.
 3. Ο Αντιπρόεδρος βοηθάει τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Άρθρο 18ο.      Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα.

 1. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τα Γραφεία του Συνδέσμου, από την άποψη του υπηρεσιακού μηχανισμού:
  I.      Φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα.
  II.     Ευθύνεται για την τήρηση του Μητρώου μελών και την τακτική ενημέρωσή του.
  III.    Ευθύνεται για την τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ.
  IV.    Διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία.
  V.     Ευθύνεται για την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Συνδέσμου.
  VI.   Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο, κάθε έγγραφο του Δ.Σ.
  VII.  Ευθύνεται για την τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
  VIII. Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης και φροντίζει για την συγκέντρωση στοιχείων για τα θέματα που θα συζητηθούν.
  IX.   Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τον απολογισμό του Δ.Σ.
 2. Ο Οργανωτικός Γραμματέας, αν έχει ανατεθεί σε σύμβουλο τέτοια αρμοδιότητα, επιμελείται των εκδηλώσεων του Συνδέσμου, συνεργάζεται και βοηθάει τον Γενικό Γραμματέα στην εκπλήρωση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει όταν κωλύεται ή απουσιάζει.

Άρθρο 19ο.       Καθήκοντα Ταμία.

 1. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την περιουσία του Συνδέσμου.
  I.     Είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση του βιβλίου κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συνδέσμου.
  II.    Εισπράττει ο ίδιος και απευθείας τις συνδρομές από τα μέλη ή χρήματα που διατίθενται υπέρ του Συνδέσμου.
  III.   Καταθέτει στην τράπεζα όλες τις εισπράξεις στο όνομα του Συνδέσμου, μπορεί όμως να κρατάει για τις τρέχουσες δαπάνες μέχρι πεντακόσια ευρώ (500€).
  IV.   Κάνει αναλήψεις από την τράπεζα. Για κάθε ανάληψη απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. την οποία επικυρώνει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, στην οποία αναγράφεται το ποσό ανάληψης.
  V.   Εκτελεί πληρωμές, για τις ανάγκες του Συνδέσμου με εντάλματα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, με βάση τις αποφάσεις του Δ.Σ.
  VI.  Κρατάει αναλυτικό βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών και όλα τα απαραίτητα για την ταμειακή διαχείριση, βοηθητικά βιβλία.
  VII. Ευθύνεται για κάθε χρηματική απώλεια ή ανωμαλία κατά την διαχείρισή του.
  VΙΙΙ. Υποβάλλει κάθε χρόνο, ή όποτε ζητηθεί από το Δ.Σ, έκθεση για την κατάσταση του ταμείου.
  IX.  Συντάσσει τον ισολογισμό της διαχείρισης και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και τους υποβάλλει στο Δ.Σ. και στη Γ.Σ. για έγκριση.
  X.   Υποβάλλει επίσης πίνακα των καθυστερούμενων εισφορών, μελών του Συνδέσμου.
 2. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο τον αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Δ.Σ.
 3. Τα λογιστικά βιβλία κλείνονται την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και παραδίδονται για έλεγχο στην Εξελεγκτική Επιτροπή.
 4. Τέλος ο ταμίας ελέγχεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Συνδέσμου.

Άρθρο 20ο.       Βοηθητικές Επιτροπές.

 1. Το Δ.Σ. με πρωτοβουλία δική του ή μετά από αίτημα μελών του Συνδέσμου, δημιουργεί Βοηθητικές Επιτροπές.
 2. Οι επιτροπές αυτές είναι διμελείς ή τριμελείς και δρουν πλάι στο Δ.Σ. σαν βοηθητικό όργανο. Σ’ αυτές συμμετέχει ελεύθερα κάθε μέλος του Συνδέσμου που μπορεί να βοηθήσει με τον προβληματισμό και την πρακτική εργασία του.
 3. Το Δ.Σ. καθορίζει τα ειδικότερα καθήκοντα της κάθε επιτροπής.

Άρθρο 21ο.      Εξελεγκτική Επιτροπή.

 1. Η Γ.Σ. του Συνδέσμου, ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. με το ίδιο εκλογικό σύστημα και για το ίδιο χρονικό διάστημα εκλέγει Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) μέλη.
 2. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην 3η θέση, η ΕφΕ διενεργεί κλήρωση.
 3. Η Ε.Ε. στην πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση, εκλέγει Πρόεδρο που διευθύνει τις εργασίες της.
 4. Τα παραιτούμενα ή κωλυόμενα ή απόντα μέλη της Ε.Ε. αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά, κατά σειρά επιτυχίας μέλη της.
 5. Η Ε.Ε. επιβλέπει και εποπτεύει τις διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και ιδιαίτερα του Ταμία και ελέγχει την νομιμότητά τους. Ερευνά αν οι πληρωμές και οι πράξεις έγιναν κανονικά και αν υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Δικαιούται να εξετάζει τα σχετικά με την οικονομική κατάσταση έγγραφα του Συνδέσμου και να ελέγχει τα υπόλοιπα του Ταμείου.
 6. Στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους συντάσσει έκθεση σχετική με την διαχείριση του Δ.Σ. που υπογράφεται από όλα τα μέλη της Ε.Ε. Την έκθεση αυτή υποβάλλει ο Πρόεδρος της στη Γ.Σ. κατά την οποία έχει την υποχρέωση να την αναπτύξει προφορικά. Η έκθεση αυτή καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο των εκθέσεων της Ε.Ε.
 7. Η Ε.Ε. έχει δικαίωμα να καλέσει έκτακτα το Δ.Σ. για θέματα αρμοδιότητάς της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ. 

Γενικά.

Άρθρο 22ο.                                Σφραγίδα.

Ο Σύνδεσμος έχει κυκλική σφραγίδα, που περιφερειακά φέρει τις λέξεις «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» και το έτος ίδρυσης «1960», ενώ στο κέντρο φέρει παράσταση κλάδου ελιάς.

Άρθρο 23ο.                                Λογότυπο.

Ο Σύνδεσμος μπορεί για συντομία να χρησιμοποιεί το λογότυπο «ΣΥ.ΠΟ.ΣΥ.ΑΜ».

Άρθρο 24ο.

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, καθορίζεται από τη Γ.Σ. σύμφωνα πάντα με το πνεύμα του παρόντος και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των νόμων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Άρθρο 25ο.

Το παρόν καταστατικό (τροποποίηση), το οποίο αποτελείται από είκοσι πέντε (25) άρθρα, ψηφίστηκε από τη Γ.Σ. των μελών του Συνδέσμου που πραγματοποιήθηκε στις ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ στην αίθουσα (#############################) στην Αμαλιάδα.

Η ψήφιση του καταστατικού έγινε κατ’ άρθρο και στο σύνολο.

 

Ο Πρόεδρος.                         Ο Γραμματέας.            Το Μέλος.

Νομοθεσία που αφορά στις ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ οργανώσεις

Άρθρο 10       ΝΟΜΟΣ 1264/1982                         Εκλογές

§ 1
α) Οι εργαζόμενοι, μέλη των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκλέγουν τα διοικητικά συμβούλια και τις ελεγκτικές επιτροπές και αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και εκλέγονται επίσης εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις, που προβλέπονται από τα καταστατικά τους.

β) Τα μέλη των πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις δικαιούνται να ψηφίσουν αντιπροσώπους, μόνο για μία Ομοσπονδία και ένα Εργατικό Κέντρο. Αν ανήκουν σε δύο οργανώσεις επιλέγουν τη μια απ΄ αυτές, για ν΄ ασκήσουν το δικαίωμα τους αυτό, με δήλωση τους προς τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής των εκλογών. Η δήλωση αυτή δεσμεύει τον εργαζόμενο για όλο το χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε και της θητείας των οργάνων που ψήφισαν οι αντιπρόσωποι της οργάνωσης του.

§ 2
α) Κάθε πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση συμμετέχει με τους αντιπροσώπους της στην εκλογή των οργάνων της διοίκησης της Ομοσπονδίας και του Εργατικού Κέντρου, που ανήκει, και εφόσον έχει εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις, που προβλέπονται από τα καταστατικά τους.

β) Οι πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις αντιπροσωπεύονται στην τριτοβάθμια δια μέσου μιας μόνο δευτεροβάθμιας οργάνωσης.
Η Γενική Συνέλευση των μελών κάθε πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης αποφασίζει αν η αντιπροσώπευση της στην τριτοβάθμια θα γίνει δια μέσου του Εργατικού Κέντρου ή δια μέσου της Ομοσπονδίας, που τυχόν ανήκει.
Για την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αρκεί η σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών και η σχετική μυστική ψηφοφορία γίνεται στην ίδια συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και αμέσως μετά την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής, για την εκλογή αντιπρόσωπων.
Την απόφαση αυτή και πίνακα των αντιπροσώπων ανακοινώνει με έγγραφο του ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και στις δυο δευτεροβάθμιες οργανώσεις, που τυχόν μετέχει η οργάνωση, καθώς επίσης στην αντίστοιχη τριτοβάθμια. Ταυτόχρονα στις ίδιες υπερκείμενες οργανώσεις αποστέλλει ο δικαστικός αντιπρόσωπος αντίγραφο του μητρώου, που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 4361/1964, με τα πρόσθετα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 1 εδάφ. Α΄ του παρόντος νόμου.
Η παραπάνω δέσμευση της συνδικαλιστικής οργάνωσης ισχύει για όλο το χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισαν οι αντιπρόσωποι της στη δευτεροβάθμια οργάνωση που επέλεξε.

§ 3
Κάθε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση εκλέγει αντιπροσώπους μόνο για μία τριτοβάθμια.

§ 4
Οι αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις έχουν δικαίωμα να εκλέγουν σε όλα τα όργανα διοίκησης, όπως επίσης και στα όργανα που υποκαθιστούν τις συνελεύσεις των οργανώσεων αυτών.

Άρθρο 11      ΝΟΜΟΣ 1264/1982                     Διεξαγωγή εκλογών

§ 1
Οι εκλογές για τα όργανα των συνδικαλιστικών οργανώσεων διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή, που ο αριθμός των μελών της και η διαδικασία εκλογής τους ορίζεται από το καταστατικό και προεδρεύεται από τον δικαστικό αντιπρόσωπο. Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παραβρίσκεται ανά ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού.

§ 2
Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 6 του Ν.Δ.4361/1964 εφαρμόζονται και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του νόμου αυτού.

§ 3
Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών, εφόσον πρόκειται για δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται με αίτηση της οργάνωσης από τον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της.
Σημ.: Όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 52 παρ.1 του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α 240/22.12.2016)

§ 4
Εφόσον πρόκειται για σωματεία που έχουν την έδρα τους εντός της Περιφέρειας του Δικηγορικού Συλλόγου, δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Τα εδάφια β` και γ` της παραγράφου 3 εφαρμόζονται ανάλογα.
Σημ.: Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 παρ.1 του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α 240/22.12.2016)

§ 5
Δικαστικός αντιπρόσωπος στα άλλα σωματεία είναι ο Ειρηνοδίκης της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα του σωματείου, στον οποίο κατατίθεται και η σχετική αίτηση.
Σημ.: Όπως η παρ.5καταργήθηκεμε το άρθρο 52 παρ.1 του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α 240/22.12.2016)

§ 6
Δεν απαιτείται η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου σε εκλογές σωματείων που έχουν την έδρα τους εκτός της έδρας του Ειρηνοδικείου και ο αριθμός των μελών τους δεν υπερβαίνει τους (50) πενήντα.

Άρθρο 12        ΝΟΜΟΣ 1264/1982                         Σύστημα εκλογών

§ 1
Η εκλογή των οργάνων της συνδικαλιστικής οργάνωσης γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

§ 2
Οι έδρες του διοικητικού συμβουλίου, της ελεγκτικής επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής, ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται.
Το πηλίκον αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

§ 3
Χωριστός υποψήφιος που έλαβε το ίδιο η μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.

§ 4
Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοι του.

§ 5
Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και οι αριθμοί των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.

§ 6
Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

Άρθρο 13     ΝΟΜΟΣ 1264/1982       Ψηφοφορία – Πρακτικά διαλογής

§ 1
Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου και του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου. Στο βιβλιάριο σημειώνεται από το δικαστικό αντιπρόσωπο ή χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος του μέλους, ή διάρκεια της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε, καθώς και η διάρκεια της θητείας των οργάνων που θα ψηφίσουν οι αντιπρόσωποι του. Το γνήσιο των εγγράφων αυτών βεβαιώνει ο δικαστικός αντιπρόσωπος με την υπογραφή του και τη σφραγίδα της οργάνωσης.

§ 2
Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 11 τα πρακτικά διαλογής ψηφοδελτίων και ανακηρύξεως των επιτυχόντων, καθώς και το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας ως και απόσπασμα πρακτικών για την κατά το άρθρο 10 παρ. 2β απόφαση της Γενικής Συνέλευσης παραδίνονται την επόμενη μέρα μετά το τέλος της εκλογής από το δικαστικό αντιπρόσωπο στο γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου και φυλάσσονται στο φάκελο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Άρθρο 13α ΝΟΜΟΣ 1264/1982

Εφαρμογή συστήματος απλής αναλογικής στις οργανώσεις των συνταξιούχων

Οι διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12 και 13 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως στις οργανώσεις των συνταξιούχων.
Σημ.: Όπως το άρθρο 13α προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.4331/2015 (ΦΕΚ Α΄ 69/02.07.2015)